Aanbod‎ > ‎Psychotherapie‎ > ‎

Therapievormen

Hieronder vindt u de manieren waarop ik met het kind, de jongeren en de ouders werk:

 • Speltherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gesprekstherapie
 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding


SPELTHERAPIE

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van therapie die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen.
 
Volwassenen communiceren met elkaar over allerlei dingen die ze meemaken in hun leven. Ook kinderen doen dit, maar in plaats van praten over belevenissen, spelen ze erover. In wat het speelt, vertelt het kind wat hem of haar bezighoudt. Spelen is de taal van kinderen en hun manier om de wereld te ontdekken.  
 
In speltherapie krijgen kinderen de gelegenheid om al spelend hun emoties te uiten, af te rekenen met gebeurtenissen die hen boos, verdrietig of angstig maken en te oefenen met nieuwe vormen van gedrag.  
 
In het algemeen is speltherapie een individuele therapie die plaatsvindt in een spelkamer. Er is allerhande speelgoed en (knutsel)materiaal voorhanden. Het kind dat in therapie komt mag zelf kiezen wat en waarmee het wil spelen of wat het wil doen. Het kind krijgt de ruimte om op zijn/haar manier en in zijn/haar eigen tempo problemen naar voor te brengen. Middels het spelcontact bouwt de therapeut een vertrouwensrelatie op met het kind zodat het zich veilig voelt om uit zichzelf in zijn/haar spel of bezigheid te laten zien waar het mee kampt. Het kind krijgt de kans om opgedane ervaringen uit te spelen, te verwerken en zichzelf en zijn situatie op een andere manier te leren beleven. Wil het kind zijn/haar gedrag veranderen dan kan het dan in de spelkamer een start mee maken en de therapieruimte als oefenterrein gebruiken.  

Voor welke problemen?

Speltherapie wordt gebruikt als vorm van hulpverlening bij kinderen tot 12 jaar met gedragsproblemen, moeilijkheden op sociaal en emotioneel gebied en ontwikkelingsstoornissen.  

Aanmeldingsproblemen kunnen zijn:

 • Mijn kind is snel prikkelbaar en maakt vaak ruzie.
 • Hij of zij is teruggetrokken of juist drukker dan normaal.
 • Mijn zoon of dochter slaapt slecht of heeft nachtmerries.
 • Hij of zij heeft vaak last van psychosomatische klachten.
 • Hij of zij heeft last van faalangst en de schoolprestaties lopen terug.
 • Mijn kind kan de echtscheiding niet verwerken en aanvaardt mijn nieuwe partner niet.
 • ...

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden:
cognitieve therapie en gedragstherapie. 

 • Cognitieve therapie
  In cognitieve therapie is altijd veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt men in zo’n geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Zo’n onderzoek wordt door de therapeut en de patiënt in nauwe samenwerking met elkaar ondernomen. Waar dat relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. Ook dat zoeken naar meer positieve standpunten en gedachten is een gezamenlijke onderneming van patiënt en therapeut. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde oefeningen en huiswerkafspraken. 
 • Gedragstherapie
  In gedragstherapie is altijd veel waarde gehecht aan het gedrag van patiënten. Hoe je doet is immers van invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie brengt men de problematische gedragingen van de patiënt en de omstandigheden waarin die voorkomen eerst in kaart. Vervolgens helpt men de patiënt met behulp van oefeningen en huiswerk, om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

  Cognitieve gedragstherapie: Beide methodes kunnen goed met elkaar worden gecombineerd. In één en dezelfde therapie kan de patiënt leren om zowel anders tegen moeilijkheden aan te kijken, als er anders mee om te gaan.

GESPREKSTHERAPIE

In gesprekstherapie kunnen klachten en problemen aan bod komen. De cliënt leert de dieperliggende betekenis van zijn gevoelens, klachten en problemen kennen. Therapeut en cliënt gaan samen op zoek naar wat er precies aan de hand is en wat de situatie voor de cliënt beter kan maken. Gesprekstherapie helpt mensen zichzelf beter te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen.
De cliënt maakt contact met eigen krachten en mogelijkheden om om te gaan met problemen en klachten. 

In therapie kan de cliënt vertellen wat hem bezig houdt, de therapeut gaat in gesprek op een echte en onbevooroordeelde/onbeoordelende manier. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen cliënt en therapeut. Beroepsgeheim neemt hier een grote rol in.

Bij kinderen en jongeren wordt gesprekstherapie vaak aangevuld met creatieve technieken

PSYCHO-EDUCATIE

Bij psycho-educatie wordt er informatie en advies omtrent de gemelde problemen verleend aan de ouders en (indien nodig en gewenst) aan het kind.

Hierdoor krijgen ouders meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van hun kind.

Psycho-educatie wordt ook gebruikt bij het verwerken van de diagnose

OUDERBEGELEIDING

De ouderbegeleiding kan bestaan uit gesprekken met één of beide ouders / verzorgers, uitleg over het probleem van het kind, opvoedingsondersteuning, oefenen met een andere aanpak, etc. Ook als op de eerste plaats het kind ondersteuning nodig heeft is er meestal een vorm van ouderbegeleiding; dit om te zorgen dat u rekening kunt houden met de veranderingen en dingen waar het kind mee bezig is tijdens de begeleiding. Soms wordt het kind na de intake of diagnostiek niet zelf begeleid, maar gebeurt de (mediërende) begeleiding van het kind voornamelijk of geheel via de ouders.